Agenda van Gemeenteraad Gemeente Ledegem, zitting van 27 jun 2022, 20:00 uur

Pdf-versie

1 Goedkeuren van het verslag van de gemeenteraad van 12 mei 2022

2 Vaststellen van de jaarrekening 2021, gedeelte gemeente

3 Goedkeuren van de jaarrekening 2021, gedeelte OCMW, en kennisnemen van de definitieve vaststelling van de jaarrekening 2021 van het lokaal bestuur

4 Kennisnemen van het rapport 2021 over de uitvoering van de afsprakennota lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie voor personen in armoede

5 Advies verlenen naar aanleiding van de aanvraag tot verlenging van de erkenning van de sociale huisvestingsmaatschappijen De Mandel en IZI Wonen tot 30 juni 2023

6 Goedkeuren van de verdeling van de stemrechten van de toekomstige woonmaatschappij

7 Goedkeuren van de ontwerpakte over de verkoop van onroerend goed ter uitbreiding van de Ledegemse Meersen

8 Goedkeuren van de ontwerpakte over het vestigen van een recht van opstal op de brandweerkazerne

9 Vaststellen van de tijdelijke politieverordening over beperkingen op de ambulante activiteiten en onderhoudswerken aan rallyvoertuigen langs de openbare weg naar aanleiding van de TBR Rally op 10 juli 2022

10 Vaststellen van het reglement over ondersteuning van activiteiten met verenigingen uit verbroederingsgemeenten

11 Vaststellen van het dienst- en retributiereglement voor de gemeentelijke openbare bibliotheek

12 Vaststellen van het reglement over een toelage voor de vervoerskosten van het klassikaal bibliotheekbezoek

13 Vaststellen van het retributiereglement voor de jeugdinfrastructuur

14 Vaststellen van het gebruiksreglement voor de jeugdinfrastructuur

15 Kennisnemen van de verslagen van diverse vergaderingen

16 Bekrachtigen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 31 mei 2022 over goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van IZI wonen cvba op 31 mei 2022

17 Bekrachtigen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 16 mei 2022 over goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van EthiasCo cvba op 9 juni 2022

18 Bekrachtigen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 30 mei 2022 over goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van De Watergroep cvba op 10 juni 2022

19 Bekrachtigen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 7 mei 2022 over goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Cipal dv op 23 juni 2022

20 Bekrachtigen van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 4 juni 2022 over goedkeuren van de agendapunten en vaststellen van het mandaat van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van Gemeentelijke Holding nv in vereffening op 29 juni 2022

21 Vraagstelling